Phòng - Ban

Phòng Tài chính Kế toán

1.Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng:               Ths. Nguyễn Phú Cường

 

Phó trưởng phòng:        

2. Tổ chức biên chế.

 57 CBVC, trong đó:  03 thạc sĩ, 45 cán bộ đại học và 09 cán bộ trung cấp

3. Mô hình, cơ cấu  tổ chức

   Phòng Tài chính kế toán được chia làm các tổ như sau :

  Tổ thanh toán Viện phí nội trú

  Tổ kiểm soát nội bộ

  Tổ chính sách BHYT

  Tổ viện phí nhà BC

  Tổ viện phí ngoại trú nhà G, nhà H

  Tổ viện phí Khoa Điều trị Theo yêu cầu , IVF.

  Tổ viện phí Phòng khám 56 Hai Bà Trưng .

  Tổ thanh toán tiền mặt, ngân hàng, tổng hợp, BHYT ….

  Tổ kế toán thuốc, vật tư, tài sản

  Tổ kế toán nhà thuốc 43, 56

4. Lịch sử hình thành và phát triển

- Phòng Tài chính kế toán được thành lập từ khi Bệnh viện C thành lập ngày 19/07/1955

5. Chức năng, nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện .

Xây dựng dự toán ngân sách , kế hoạch thu chi nhằm  bảo đảm cân đối tài chính cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Thực hiện chế độ sổ sách , báo cáo thanh toán , quyết toán , kiểm kê định kỳ theo đúng quy định của nhà nước .

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản , kinh phí nghiên cứu khoa học , đào tạo , và các chương trình dự án của Bệnh viện .

Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị , các chế độ chính sách của nhà nước .

Tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên trong phòng.