Phòng - Ban

Phòng Quản lý chất lượng

Địa chỉ: Phòng 502 - tầng 5 - nhà E - Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điện thoại: (+824)39346753

   Email:  phongqlcl.pstw@gmail.com

   I. Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đương nhiệm

   1. TS. Vũ Văn Du                                                  Trưởng phòng

   2. Ths. Nông Minh Hoàng                       Phó  trưởng phòng

       Ths. Lê Thị Ngọc Hương                    Phó  trưởng phòng

   3. ĐD. Nguyễn Thị Yến Lê                      Tổ trưởng công tác

II. Tổ chức và nhân sự

Tổng số: 09 nhân viên. Trong đó:

+       PGS, Tiến sỹ:

01

+       Thạc sỹ, Bác sỹ:

02

+       Điều dưỡng chuyên khoa 1:

01

+       Cử nhân điều dưỡng:

+       Thạc sỹ khác:

+       Chuyên viên:

03

01

01

III. Sơ lược lịch sử hình thành, phát triển

         Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Phụ sản Trung ương được thành lập theoQuyết định số 1490/QĐ-BYT ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký.

IV. Nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

V. Chức năng

-     Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

-     Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

-    Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

-    Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

-     Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học và các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

-     Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

-     Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

-     Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện một số chương trình an toàn người bệnh.

    VI. Phương hướng

-     Tiếp tục tham gia các lớp đào tạo, các khóa huấn luyện, các diễn đàn về Quản lý chất lượng. Ưu tiên tự đào tạo nhân viên các lĩnh vực quản lý chất lượng phù hợp với thực trạng bệnh viện, nâng cao hiệu quả và chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.

-     Lấy bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện làm kim chỉ nam cho các hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện. Đặt mục tiêu điểm kiểm tra bệnh viện đạt từ Mức 4.0 trở lên.

-     Từng bước cải tiến chất lượng khối cận lâm sàng để tất cả các đơn vị đạt được Mức 3 theo bộ tiêu chí chất lượng phòng xét nghiệm y học và hướng tới đạt tiêu chuẩn ISO.

-     Nhanh chóng triển khai các chỉ đạo của Bộ Y tế về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh phù hợp với điều kiện và thực trạng bệnh viện.

-     Tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa các công tác quản lý chất lượng đã triển khai như 5S, chỉ số chất lượng, hệ thống bảng biển, đề án cải tiến chất lượng, các hoạt động an toàn người bệnh ...

-     Từng bước áp dụng bộ nhận diện thương hiệu vào toàn bộ các hoạt động của bệnh viện.

-     Đẩy mạnh công tác giám sát và cải tiến sau giám sát các hoạt động quản lý chất lượng.