Thông báo thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Việt Pháp 2020

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Việt Pháp 2020