Tin tức - Sự kiện

Thư mòi chào giá số 808 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phong phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 809 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 807 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 801 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp máy tính cho các khoa phòng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 775 ngày 29/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa văn phòng phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm

Chi tiết

Thư mời chào giá số 793 ngày 01/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết