Yêu cầu báo giá số 1162/YCBG-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam