Thư mời chào giá số 1172/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kinh gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Việt Nam