Thư mời chào giá số 1170/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kinh gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Đóng gói và tiệt trùng đồ vải tại Việt Nam