Thư mời chào giá số 1169/TM-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: các Quý công ty thẩm định giá