Thư mòi chào giá số 808 ngày 05/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm đồ văn phong phẩm cung cấp cho các khoa phòng trung tâm