Đề tài cấp nhà nước

Đề tài cấp nhà nước

Đề Tài Chủ Nhiệm Đề Tài

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật phẫu thuật “Ít xâm hại” trong điều trị bệnh sỏi mật.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối.